Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εφαρμογών, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού της Θρησκευτικής Αγωγής

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΕΡΕΥΝΑ

Το Εργαστήριο ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργασιών και δραστηριοτήτων σε θεματικές που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο και την αποστολή του. Ενδεικτικά:

 1. Κάλυψη σε μεταπτυχιακό επίπεδο των εργαστηριακών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στον γνωστικό χώρο του Εργαστηρίου.
 2. Αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όσον αφορά την επιστήμη της Θρησκευτικής Αγωγής.
 3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων.
 4. Οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και τη συμμετοχή του Εργαστηρίου σε αντίστοιχες διοργανώσεις.
 5. Πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή.
 6. Δημιουργία ερευνητικών προγραμμάτων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο των μορφωτικών ακαδημαϊκών ανταλλαγών.
 7. Aνάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α’ 53).
 8. Aνάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας ανάμεσα στα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή/και άλλα Πανεπιστήμια και μορφωτικά Ιδρύματα.
 9. Kάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του Εργαστηρίου.
 10. Συνεργασία με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Εκκλησίες, Ινστιτούτα, Βιβλιοθήκες, Επιστημονικές Εταιρείες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 11. Συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών α’ και β’ κύκλου, ειδικών επιστημόνων και ερευνητών, ΕΤΕΠ, ΕΔΥΠ και μελών ΔΕΠ σε έργα και δράσεις του Εργαστηρίου σχετικών με το γνωστικό του αντικείμενο.
 12. Ενίσχυση της Δια Βίου Μάθησης, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις επιμόρφωσης επικεντρωμένες στον χώρο εργασίας (work-based learning), ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης των αποφοίτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.